Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, producten en diensten, en op alle overeenkomsten met Sparkel, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Sparkel. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop− of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2. Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de website van Sparkel en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen − de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes− orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Sparkel zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Alle aanbiedingen en offertes van Sparkel blijven geldig tot 30 dagen na datum van opstelling, daarna hebben zij louter een informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld).

2.2. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Sparkel. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant en Sparkel aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

2.3. De overeenkomst dient een duidelijke projectbeschrijving te bevatten en deze wordt aanvaard bij het ondertekenen van de overeenkomst.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling door de klant

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 euro en zolang de werkzaamheden door Sparkel nog niet zijn aangevat.

Artikel 4. Meerwerk, wijzigingen en aanvullingen op de werkzaamheden

Indien er met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst beschreven werkzaamheden en diensten van Sparkel. De klant aanvaardt dan ook bij ondertekening van de overeenkomst de daarin beschreven werkzaamheden. Eventuele en alle wijzigingen/afwijkingen/aanvullingen op de overeengekomen werkzaamheden tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken. Volgende omstandigheden zijn voorbeelden, zonder limitatief te zijn, die kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

  • Uitbreiding/wijziging/afwijking van eisen en wensen of ontwerp of ontwikkeling, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd.
  • Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Sparkel kenbaar zijn gemaakt.
  • Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Sparkel in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Sparkel weinig of geen invloed kan uitoefenen.
  • Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5. Oplevering

5.1. De datum van oplevering en medegedeelde termijnen zijn slechts informatief en worden slechts als aanwijzing opgegeven en binden Sparkel niet. Overschrijding van de datum van oplevering en de termijnen geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, kan deze termijn verlengd worden indien de klant in gebreke blijft om tijdig gevraagde en benodigde informatie, documenten, originelen of beelden over te maken en de verbeterde/aangepaste proeven te aanvaarden.

Artikel 6. Risico

Alle goederen die toebehoren aan de klant die zich inzake de lopende overeenkomst bij Sparkel bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 7. Betalingsmodaliteiten

7.1. Tenzij anders overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar op het rekeningnummer van Sparkel, ten laatste vijftien dagen na verzending van de factuur. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Sparkel kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen vijf werkdagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Sparkel, is de klant aan Sparkel een nalatigheids−intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.
De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Sparkel zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Sparkel gemaakte creaties niet gebruiken.
Daarenboven wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling of andere procedure, een forfaitaire vergoeding gevorderd van 40,00 EUR per niet-betaalde factuur, ter dekking van de invorderingskosten. Indien de werkelijke invorderingskosten hoger liggen, wordt ook dit verschil gedragen door de klant.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR. Dit onverminderd het recht van Sparkel om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade (met een maximum van 2.500,00 EUR).

7.3. Totdat de klant de volledig som van het contract betaald heeft, behoudt Sparkel het volledige (intellectuele) eigendomsrecht op de broncode en het visuele ontwerp van de website of andere producten of diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

7.4. Projecten, producten en diensten die in pauze zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

7.5. Bij niet−betaling van de factuur binnen de voorziene termijn verklaart de klant expliciet dat Sparkel gerechtigd is de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bv. website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. Dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. In dit geval zal Sparkel de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Sparkel gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

7.6. De in de offertes en bestellingen overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Sparkel heeft het recht om deze prijzen jaarlijks per 1 januari aan te passen. De nieuwe prijzen zullen één maand voorafgaand aan de wijziging telkens worden meegedeeld aan de klant. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, dan heeft de klant het recht om binnen de termijn van één maand de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, mits vergoeding van de reeds gepresteerde diensten door Sparkel.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Sparkel verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Sparkel zijn middelenverbintenissen. Sparkel is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een website of applicatie voorzien wij in een transparante overdracht en installatie. We voorzien ook een garantieperiode van 8 weken na testoplevering, voor het verwerken van technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 8 weken definitief.

8.2. Sparkel is slechts aansprakelijk voor de werkelijk geleden schade waarvan de klant bewijst dat deze direct is veroorzaakt door een fout van Sparkel, die de klant zelf niet heeft kunnen vermijden of beperken en die Sparkel niet binnen 20 werkdagen na ontvangst van een ingebrekestelling herstelt, onverminderd eventuele andere overeengekomen oplostijden.
Sparkel zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, verlies van data, boetes, gemiste potentiële of commerciële opportuniteiten, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Sparkel of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Sparkel met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Sparkel. De totale aansprakelijkheid van Sparkel, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Sparkel werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. De klant vrijwaart Sparkel voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Sparkel geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.5. Sparkel kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

8.6. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of −storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem− en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

8.7. Sparkel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Sparkel ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Sparkel zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers van de website. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Sparkel is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Sparkel is ook niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Sparkel oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, bedrijfsgeheimen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Sparkel ontwikkelde sites.

9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Sparkel gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na betaling (art. 7). Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en −vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet−exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Sparkel werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Sparkel verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

9.4. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Sparkel te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Sparkel onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Sparkel waarvan hij kennis neemt.

Artikel 10. Hostingdiensten

10.1. Voor de hosting werkt Sparkel samen met enkele gespecialiseerde hostingpartners. Beschrijvingen van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opgenomen in de Service Level Agreements (SLAs) van deze hostingpartners en via hen te raadplegen. Deze SLAs kunnen worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartners.

10.2. De hostingdiensten worden door Sparkel aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 december zijn opzeg aan Sparkel over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

10.3. Indien de klant een eigen hostingpartner wenst te gebruiken, is dit volstrekt mogelijk. In dit geval is de klant zelf verantwoordelijk voor alles betreffende de hosting en de betaling aan de hostingpartner.

10.4. Sparkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid van de hosting of verlies van data gedurende tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen.

Artikel 11. Domeinnaam

Indien de klant een domeinnaam bestelt via Sparkel, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Sparkel staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Sparkel. Deze beheersovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 12. Onderhoudscontract

Na de contractuele garantieperiode van 8 weken kan vrijblijvend door de klant beslist worden om verder te werken onder een onderhoudscontract/servicecontract. Dergelijk onderhoudscontract laat Sparkel toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is telkens 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de vijf dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Sparkel het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet−betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst zal de klant alle door Sparkel verleende diensten betalen, alsook de kosten die Sparkel moet maken als gevolg van deze vroegtijdige beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag dat Sparkel nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaalde voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Sparkel. Bovendien behoudt Sparkel het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Elke partij aanvaardt om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Overmacht

Sparkel is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd (niet-exhaustief): vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien Sparkel zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Sparkel opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is Sparkel gerechtigd om de overeenkomst te verbreken, zonder dat Sparkel tot betaling van enige vergoeding aan de klant kan worden gehouden.

Artikel 15. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Sparkel en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 16. Toepasselijk recht − bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Sparkel. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de rechtbank gelegen in het gerechtelijk arrondissement van de zetel van Sparkel.

Artikel 17. Verwerking persoonsgegevens

7.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server of e−mail marketing accounts van Sparkel, heeft Sparkel de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

17.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Sparkel persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde klantenbeheer, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Sparkel. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens. Voor meer informatie inzake de verwerking van persoonsgegevens en contactgegevens door Sparkel verwijzen wij naar onze privacyverklaring: www.sparkel.be/privacy.

Artikel 18. De creatie van ontwerpen, huisstijlen, merken en merktekens

18.1. Sparkel kan niet instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.

18.2. Het aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal gebeurt in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost.

Artikel 19. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 20. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door Sparkel voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het (online) referentieportfolio van Sparkel, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 21. Gebruikersvoorwaarden

21.1. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

21.2. De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparkel niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

21.3. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn login gegevens, toegangscodes, e− mailadressen, etc.

21.4. Het Sparkel netwerk, gehuurde infrastructuur en de voorziene diensten en producten mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale materialen en/of software. Als Sparkel dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie en de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Tevens zullen de bevoegde instanties onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

21.5. Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal, etc. zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van Sparkel, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit. In geval de klant materiaal op de door Sparkel ontwikkelde website/applicatie plaatst of aan Sparkel aanlevert met het doel dit op de website/applicatie te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, etc.).

Artikel 22. Gegevensbescherming

22.1. De verwerking door Sparkel van persoonsgegevens over Klant en/of diens medewerkers zal gebeuren in overeenstemming met de privacyverklaring van Sparkel.

22.2. Wat de verwerking van Klantgegevens betreft, erkent Klant dat hij steeds optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en Sparkel als verwerker. Onder ‘Klantgegevens’ wordt begrepen alle gegevens die door Sparkel worden bewaard en beheerd, maar eigendom zijn van de Klant. Bijvoorbeeld alle gegevens die via de website van de klant bewaard worden.

22.3. Sparkel verwerkt Klantgegevens louter en alleen conform de instructies van Klant, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden, tenzij Sparkel op grond van wet- of regelgeving verplicht is om anders te handelen. Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de rechtmatige verwerking van de Klantgegevens.

22.4. Sparkel verbindt er zich toe de Klantgegevens steeds vertrouwelijk te behandelen. Medewerkers van Sparkel zijn eveneens gebonden aan deze geheimhoudingsplicht.

22.5. Sparkel verbindt er zich toe om naar best vermogen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de Klantgegevens en de verwerking ervan te beveiligen. In het bijzonder zal Sparkel de Klantgegevens beveiligen tegen vernietiging, verlies, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde wijziging, niet-toegelaten verspreiding en elke andere vorm van onwettige verwerking. Een overzicht van de genomen beveiligingsmaatregelen kan steeds bekomen worden op eerste verzoek.

22.6. Sparkel verbindt er zich toe om ervoor te zorgen dat alleen haar medewerkers toegang hebben tot de Klantgegevens. Sparkel beperkt de toegang tot medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

22.7. Sparkel kan onderaannemers, zijnde subverwerkers, inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die het voorwerp uitmaken van onderhavige overeenkomst. Een overzicht van de subverwerkers kan steeds bekomen worden op eerste verzoek. Indien de huidige subverwerkers wijzigen, verwittigt Sparkel Klant hieromtrent. Klant kan zich tegen nieuwe subverwerkers verzetten door binnen de 5 werkdagen na kennisgeving door Sparkel schriftelijk te protesteren. Sparkel garandeert enkel samen t werken met subverwerkers die een gelijkaardig niveau van gegevensbescherming kunnen bieden als de door Sparkel genomen beveiligingsmaatregelen. Sparkel sluit met deze subverwerkers eveneens ene overeenkomst af die dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming zoals omschreven in onderhavig artikel, oplegt.

22.8. Sparkel verleent bijstand aan Klant bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de rechten van betrokkenen te beantwoorden.

22.9. Indien er zich een inbreuk op persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voordoet met betrekking tot Klantgegevens, dan verbindt Sparkel er zich toe Klant binnen de 48u na kennisname van de inbreuk hiervan op de hoogte te brengen. Sparkel zal alle redelijkerwijs mogelijke medewerking verlenen aan Klant teneinde een inzicht te verkrijgen in de ernst en de mogelijke gevolgen van een inbreuk op persoonsgegevens bij Klant.

22.10. Na afloop of beëindiging van de overeenkomst, worden de Klantgegevens gewist binnen 1 maand.”